ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου
(ΚΙΙΦ) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού
(ΚΣΟΠ) προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς διεξαγωγή
έρευνας με θέμα τις απόψεις των νέων για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια.
Ειδικό αντικείμενο της έρευνας θα είναι ο ρόλος που έχει ή θα έπρεπε να έχει,
κατά τη γνώμη των νέων, το κράτος και οι κοινωνικοί θεσμοί στη στήριξη της
ισότητας στην οικογένεια. Η έρευνα θα διεξαχθεί στα πλαίσια  του
έργου «Νέες & Νέοι για την Ισότητα των Φύλων στην Οικογένεια: Η σημασία του
Κράτους και των Κοινωνικών Θεσμών», έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
info@kiif.com.cy μέχρι τις 18
Μαρτίου 2019.

Περισσότερες
πληροφορίες στην ανακοίνωση.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter